TMS ในผู้ป่วยซึมเศร้าที่รุนแรงและไม่ตอบสนองกับยา ( Treatment resistance depression)       ผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีการตอบสนองกับยาต้านเศร้าประมาณ 33 %(response > 50%)  ถึงแม้ว่าจะใช้ยาต้านเศร้า 2 ชนิดขึ้นไปเพื่อช่วยมากขึ้นแต่ทว่าอัตรา remission (หายดีจากอาการค่อนข้างมาก) ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ([…]

Read more